Regulamin serwisu www.3hack.pl

Regulamin w przygotowaniu

I Definicje

 1. Operator - Fundacja "invemax foundation" zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowoego pod numerem KRS 0000430982, NIP 585-146-49-08.
 2. Serwis - serwis internetowy www.3hack.pl dostępny pod adresem www.3hack.pl.
 3. Usługa - wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników wykonywane za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez Operatora Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą Serwisu lub poczty elektronicznej.
 4. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości.
 5. Wpisy - Usługa, która umożliwia Użytkownikowi publikowanie tekstów (m.in. opisów osoby, opisów firm, aktualności) w Serwisie.
 6. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 7. Konto Użytkownika - Udostępnione przez Operatora miejsce w Serwisie służące do wprowadzania Danych oraz administracji Danymi.
 8. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.
 9. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.3hack.pl/user/register oraz w ramach Konta Użytkownika informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 10. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora.
 11. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 12. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem, Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.

Załącznik 1 - Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Operator.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu usług.
 6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.